Provident | Internet Solution Provider

Portfolio
Otium vakanties
Otium vakanties
Uitgebreide site met aparte kleurstelling voor zomer en winter. Volledig CMS-gestuurd en bevat intelligent zoeksysteem.

Webtools
Foto upload
Foto upload
Met deze tool kunt u eenvoudig foto's uploaden en koppelen aan uw content via een webinterface.

Algemene voorwaarden
1. Geldigheid van de voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen- en dienstenleveranties van de zijde van PROVIDENT B.V en op alle co-produkties tot stand gebracht in samenwerking met PROVIDENT B.V. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voorzover zij uitdrukkelijk schriftelijk door PROVIDENT B.V zijn aanvaard. Onderliggende voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever op welke wijze dan ook aan PROVIDENT B.V kenbaar gemaakt.

2. Offertes en acceptatie van opdrachten
2.1. Alle offertes en prijslijsten van PROVIDENT B.V zijn vrijblijvend en onderhevig aan mogelijke prijswijzigingen. Opdrachten zijn voor PROVIDENT B.V slechts bindend indien en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd. Acceptatie van opdrachten geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van het in voldoende mate voor handen zijn van materialen en arbeidskracht.

2.2. PROVIDENT B.V is te allen tijde gerechtigd om opdrachten te weigeren en/of reeds geaccepteerde opdrachten te annuleren indien, naar haar uitsluitend oordeel, de uitvoering van dergelijke opdrachten haar zou kunnen aantasten in haar goede naam, dan wel afbreuk doen aan de standing van haar bedrijf en voorts meer in alle gevallen waarin, naar haar uitsluitend oordeel, de uitvoering van een opdracht zou kunnen leiden tot een schending van contractuele of wettelijke rechten van derden of van de goede zeden of de openbare orde. PROVIDENT B.V zal in een dergelijk geval niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

2.3. PROVIDENT B.V zal tot geen enkele prestatie gehouden zijn alvorens de opdrachtgever naar waarheid en volledig de volgende formulieren (contract) heeft ingevuld, ondertekend en geretourneerd.

3. Leveringen
3.1. Indien door PROVIDENT B.V levertijden worden genoemd, zijn deze altijd bij benadering. Overschrijding daarvan geeft de opdrachtgever nimmer enige aanspraak jegens PROVIDENT B.V, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer PROVIDENT B.V niet in staat is te leveren, dan is PROVIDENT B.V gerechtigd onverminderd haar overigens toekomende rechten, hetzij de levering uit te stellen, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, een en ander met behoud van het recht tot betaling voor het reeds geleverde.

4. Door de opdrachtgever aangeleverd materiaal
4.1. PROVIDENT B.V is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van door de opdrachtgever aan PROVIDENT B.V ter beschikking gesteld materiaal in de vorm van bijv. artwork. Om ieder risico te vermijden dient de opdrachtgever er voor zorg te dragen, dat hij van alle door hem ter beschikking gestelde materialen een kopie onder zich houdt.

4.2. PROVIDENT B.V is niet aansprakelijk voor fouten van welke aard dan ook door de opdrachtgever goedgekeurde en/of ter beschikking gestelde materialen.

4.3. Al het materiaal dat aan PROVIDENT B.V ter beschikking is gesteld ten behoeve van produkties en/of diensten, zal in overleg met de opdrachtgever door PROVIDENT B.V worden gearchiveerd dan wel teruggestuurd naar de opdrachtgever. Voor het gearchiveerde materiaal kan PROVIDENT B.V bij het te niet gaan ervan niet aansprakelijk worden gesteld.

5. Gebreken, foutieve leveringen, reclames
5.1. Gebreken dienen door de opdrachtgever onmiddellijk of tenminste binnen drie dagen na afgifte/oplevering van goederen/diensten/producten te worden medegedeeld aan PROVIDENT B.V.

5.2. Indien de opdrachtgever de in 6.1. gestelde voorschriften niet opvolgt, kan hij ten aanzien van PROVIDENT B.V geen enkel recht meer geldend maken.

5.3. Reclames ten aanzien van goederen en diensten die niet door PROVIDENT B.V zelf tot stand gebracht zijn, zullen in behandeling genomen worden en er zal bemiddeld worden tussen de opdrachtgever en de aansprakelijk gestelde leverancier. PROVIDENT B.V kan ten aanzien van deze goederen en diensten nimmer direct door de opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden.

5.4. De aansprakelijkheid van PROVIDENT B.V reikt nooit verder dan de vervangingswaarde van het ondeugdelijke goed of de ondeugdelijke dienst, indien de opdrachtgever in staat is aan te tonen dat de fout aan PROVIDENT B.V te wijten is. De opdrachtgever heeft de keuze creditering van de waarde te ontvangen dan wel herstel van het ondeugdelijke. PROVIDENT B.V kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.

5.5. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen van kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

5.6. Reclameringen van de opdrachtgever op grond van dit artikel, laten zijn betalingsverplichtingen jegens PROVIDENT B.V onverlet.

6. Betaling / nakoming
6.1. Voordat PROVIDENT B.V opdrachten uitvoert dient 50% van het totale bedrag dat is geoffreerd door PROVIDENT B.V contant te zijn voldaan door de opdrachtgever. De andere 50% van het totale bedrag dient te worden voldaan binnen 14 dagen na aflevering van goederen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het niet accepteren van deze conditie geeft PROVIDENT B.V te allen tijde het recht de opdracht te weigeren, zonder dat PROVIDENT B.V gehouden is tot enigerlei schadevergoeding.

6.2. In geval betaling toch op een andere wijze geschiedt dan contant, wordt de betaling pas als verricht beschouwd wanneer PROVIDENT B.V van haar bank bericht van betaling heeft ontvangen.

6.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen, is de koper, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in verzuim, vanaf de vervaldag wettelijke rente verschuldigd. Tevens heeft PROVIDENT B.V alsdan het recht aan de opdrachtgever alle eventueel te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso-)kosten in rekening te brengen. Een en ander onverminderd de overige aanspraken die PROVIDENT B.V zou kunnen hebben op vergoeding van kosten en schade.

7. Aansprakelijkheid
7.1. In geval van overmacht, waaronder mede begrepen werkstaking, mag PROVIDENT B.V die uitvoering van de overeenkomst opschorten, respectievelijk de overeenkomst annuleren, afhankelijk van het feit of de overmacht al dan niet van tijdelijke aard is. PROVIDENT B.V is niet gehouden tot vergoeding van enige schade als gevolg van een dergelijke opschorting of annulering.

8. Zekerheidsrechten PROVIDENT B.V
8.1. Tot zekerheid van al hetgeen PROVIDENT B.V op enig moment op welke grond dan ook van de opdrachtgever te vorderen zal hebben, blijven de goederen na aflevering het eigendom van PROVIDENT B.V tot de opdrachtgever volledig aan al zijn verplichtingen jegens PROVIDENT B.V heeft voldaan.

8.2. PROVIDENT B.V is niet eerder gehouden ter beschikking gestelde materialen aan de opdrachtgever terug te geven, dan nadat de opdrachtgever geheel en al aan zijn verplichtingen jegens PROVIDENT B.V heeft voldaan.

8.3. Door PROVIDENT B.V vervaardigde produktiehulpmiddelen blijven eigendom van PROVIDENT B.V en PROVIDENT B.V is niet behouden tot afgifte.

9. Piraterij
9.1. Indien de opdrachtgever zich naar het oordeel van PROVIDENT B.V bezig houdt of heeft bezig gehouden met het verhandelen of anderszins exploiteren van gepiratiseerde, door kopieren verkregen programmatuur, dan zal PROVIDENT B.V gerechtigd zijn de overeenkomst onmiddellijk te annuleren, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever tot volledige betaling van de reeds vervaardigde producten en/of geleverde diensten. PROVIDENT B.V is niet aansprakelijk voor enige schade uit een dergelijke annulering voor de opdrachtgever voortvloeiend.

10. Annulering
10.1. Indien de opdrachtgever een order annuleert is hij de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • bij annulering tot dertig dagen voor de overeengekomen leverdatum 50% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering van dertig tot tien dagen voor de overeengekomen leverdatum 75% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering korter dan 10 dagen voor de overeengekomen leverdatum is de volledige koopprijs verschuldigd.

11. Overmacht
11.1. Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als overmacht: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën of installaties, storingen in de levering van energie alsmede alle omstandigheden waardoor PROVIDENT B.V in de normale uitoefening van zijn bedrijf wordt belemmerd.

11.2. PROVIDENT B.V heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten zolang de overmacht voortduurt, dan wel, indien de overmacht van langere duur is dan een maand, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat hij deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

12. Ontbinding
12.1. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, juridische fusie van de opdrachtgever, of in geval een substantieel deel van de zeggenschap bij de opdrachtgever zich wijzigt, zullen alle overeenkomsten met de opdrachtgever automatisch zijn ontbonden, tenzij PROVIDENT B.V de opdrachtgever binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval PROVIDENT B.V zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
  • de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  • al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever op te schorten; één en ander onverminderd andere rechten onder welke overeenkomst met de opdrachtgever dan ook en zonder dat PROVIDENT B.V tot enige schadevergoeding is gehouden.

12.2. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of niet anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst met PROVIDENT B.V mocht voortvloeien, is de opdrachtgever in verzuim en is PROVIDENT B.V gerechtigd zonder ingebrekestelling:
  • de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  • de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; één en ander onverminderd andere rechten onder welke overeenkomst met de opdrachtgever dan ook en zonder dat PROVIDENT B.V tot enige schadevergoeding is gehouden.

12.3. In geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van PROVIDENT B.V op de opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is PROVIDENT B.V gerechtigd de betreffende zaken terug te nemen. In dat geval zullen PROVIDENT B.V en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de op-drachtgever te betreden teneinde de zaken in bezit te nemen.

13. Toepasselijk recht
13.1. Op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en PROVIDENT B.V en deze daarop toepasselijke Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, gedeponeerd onder nummer 32089621 bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.

Deze webhostingvoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2003, gedeponeerd onder nummer 32089621 bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.

PDF bestand Download hier de algemene voorwaarden in PDF-formaat